Plastisayzır Atıksularından Su ve Alkol Geri Kazanımı


Ftalik asit esterler (PAE) geniş endüstriyel kullanım alanına sahip olup hem polivinilklorür reçineleri için plastizer olarak hem de plastik, polivinil asetat, selülozik ve poliüretan gibi maddelerin üretiminde kullanılmaktadır. Plastizerler yapı malzemeleri, ev mobilyaları, otomobiller, giyim sanayi, gıda paketlemeleri ve medikal ürünlerde kullanılmaktadır.

Bu nedenle gerek ftalat üretiminden gerekse de ftalat içeren ürünlerin kullanımından dolayı çevreye yoğun miktarlarda ftalatlar deşarj edilmektedir. Günümüze kadar ftalat içeren atıksuların arıtımı için birçok çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmalar biyolojik arıtma, hidroliz ve adsorpsiyon olup arıtma verimleri genellikle kısıtlı olmuştur. Biyolojik arıtmada ftalatların ayrışabilirliği kısıtlı olup genellikle çamura adsorplanan bu maddeler tehlikeli atık olarak karşımıza çıkmaktadır. Kimyasal oksidasyonda verimler düşük olup kimyasal madde kullanımı bu tekniğin kullanımını sınırlamaktadır. Adsorpsiyon prosesi ftalat gideriminde önemli başarı sağlamakla birlikte adsorbantın tehlikeli atık olarak değerlendirilmesi bu yöntemin kullanımını sınırlamaktadır.
Ftalik asit ester grubundan dioktil ftalat (DOP) veya monooktil ftalatın (MOP) eş zamanlı olarak hibrit sistem ile tutulması, suya geçen oktanolün ise membran sistemi ile geri kazanımı amaçlanmıştır.
Bychim Kimya olarak yukarıda detaylarıyla bahsedilen prosese başarılı bir şekilde çözüm getirmiş, ftalik asit ester içeren atıksulardan su ve alkol geri kazanımı için geliştirdiğimiz  temiz üretim teknolojisi ile diğer arıtma sistemleri gibi uygulanabilecek bir sistem ortaya çıkarmış bulunmaktayız.