MBR Sistemleri

mbr puron bychim kimyaMembran biyoreaktörler (MBR), klasik aktif çamur sistemlerinin geliştirilmiş şekli olup, biyolojik reaktörler ile membran teknolojisinin birleştirilmiş halidir. Biyolojik arıtmadan sonra, çöktürme havuzu yerine ultrafiltrasyon (UF) veya mikrofiltrasyon (MF) membranları kullanılarak, katı - sıvı ayırma işlemi gerçekleştirilmektedir. Membran biyoreaktörlerde elde edilen süzüntü suları, askıdaki maddeler, bakteri ve virüslerden arındırılmış, geri kullanılabilecek mertebede temiz sulardır.

Membran biyoreaktörlerin iki değişik tarzı vardır. Bunlardan birincisinde, ayrışma ve ayırma işlemi aynı tankta, ikincisinde ise ayrı tanklarda gerçekleşmektedir. Şekilde görüldüğü üzere, iki işlemin aynı tankta gerçekleştiği birleşik sistemde boşluklu elyaf membranlar (hollow fiber) ayrık sistemde  ise, tübular membranlar kullanılmaktadır. Evsel atıksuların arıtımında son yıllarda, birleşik sistem MBR sis
temleri yaygın hale gelmiştir. Ayrık sistem ise daha ziyade,çok kirli endüstriyel atık
suların arıtımında kullanılabilmektedir.     
    

mbr sistem
 
       a) Ayrık Sistem                                    b) Birleşik Sistem

MBR’lar özellikle debisi az olan, otel ve tatil köyü gibi yerleşim yerleri için çok uygun bir  sistemdir. Evsel atıksuların geri kazanılmasında yaygın kullanımı söz konusu olduğu gibi endüstriyel atıksuların arıtılmasında da bir çok alanda kullanılmaktadır. Son zamanlarda büyük kapasiteli tesislerde de kullanılmaya başlanmıştır.
MBR sistemlerinde, azot giderimi de yapılabilmektedir. Havalı reaktör öncesinde, anoksik bölme ilave edilebilmektedir. Anoksik bölme olmadan bile, havalı reaktördeki yüksek biyokütle konsantrasyonlarından dolayı, havalı reaktör içerisinde yer yer anoksik bölmeler oluşabilmekte ve klasik aktif çamur sistemlerine göre daha yüksek azot giderimleri meydana gelebilmektedir. 

 mbr sistemleri bychim kimya
Bychim Kimya MBR uygulamalarında “KOCH Membrane Systems” ve “Cembrane Ceramic Membran” ile çözüm ortaklığı yapmakta olup, yapmış olduğu tesislerde prosese ve atıksu karakterizasyonuna bağlı olarak KOCH veya Cembrane ürünlerini kullanmaktadır.

MBR sistemleri günümüzde atıksu arıtma teknolojisinin çok önemli bir basamağıdır çünkü konvansiyonel yöntemlere kıyasla birçok avantajı bulunmaktadır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz. 
 
 • Düşük biyolojik parçalanabilirliğe sahip olan atıklar için, yüksek kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) giderim avantajı sağlar
 • Mevcut haldeki klasik arıtma sistemlerin kapasitelerinde artış sağlanır.
 • Çöktürme havuzu ihtiyacı ortadan kalkar. Bu da kurulum aşamasındaki bir tesis için ilk yatırımı maliyetini, işletim sırasındaki bir tesis için ise işletme maliyetini azaltır.
 • Çöktürme havuzu olmadığından ve daha kompakt bir sistem olduğundan kaplandığı alan diğer sistemlere göre çok daha küçüktür.
 • Sistemde iyi çamur çökme özelliği beklenmediğinden uzaktan kontrol için uygundur.                                                       PSH 1800 Modülü
 • Geri kazanım için uygun ortam sağlanır.
 • İyileştirilmiş atıksu kalitesi sağlanır.
 • Ozon, UV, RO ve NF gibi ileri arıtımın teknolojileri için optimum ön arıtma sağlanmış olur.
 • Kolay taşınım ve kolay kurulum sağlar
 • Daha az iş gücü ihtiyacı vardır. 
Uygulama Alanları:
 • Konvansiyonel atıksu arıtma tesislerinde kapasite artışının sağlanması. (Çamur konsantrasyonunun artırılması)
 • Alandan tasarruf amaçlı olarak kullanılması (Son çöktürme havuzuna ihtiyaç duymaması)
 • Atıksuyun endüstriyel kulanım amaçlı geri dönüşümü (NF, RO, Ozon ve UV için ön arıtmanın sağlanması)
 • Atık suyun sulama amaçlı geri dönüşümü (Bakteri ve katı madde giderimi)
 • Ayrıca MBR’lar merkezi olmayan atıksu arıtımı uygulamaları için de uygundur. (Organize sanayi bölgesinde arıtılmış atıksuyun proses suyu olarak kullanılması gibi)
KOCH membranlarını kullanılarak tasarlanan MBR sistemini 3 boyutlu inceleyebilmek için lütfen tıklayınız